Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Gils Antiek

Artikel 1 Definities
1.1. Onder Van Gils Antiek wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda, met KVK-nummer70713480.
1.2. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.vangilsantiek.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die via de webwinkel www.vangilsantiek.nl of in de winkel/opslag van Van Gils Antiek worden gedaan.
2.2. Het doen van een bestelling of aankoop houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve Van Gils Antiek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Van Gils Antiek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Wijzigingen
3.1. Van Gils Antiek heeft het recht de algemene –en leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen.
3.2. Van Gils Antiek kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst.
3.3. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk- type- en zetfouten. Van Gils Antiek kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging.

Artikel 4 Overmacht
4.1. Indien Van Gils Antiek door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
4.2. Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke Van Gils Antiek niet aan te rekenen zijn.

Artikel 5 Prijzen
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2. Al onze artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen). Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur en de BTW is dus niet aftrekbaar.

Artikel 6 Bestelling
6.1. Van Gils Antiek neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De klant kan ook rechtstreeks bellen om een koop te sluiten, een zogenaamde mondelinge overeenkomst.
6.2. Artikelen in de winkelwagen zijn niet gereserveerd, tot het hele bestelproces is doorlopen.
6.3. Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel tegelijk wordt besteld door iemand anders. In dat geval geldt dat de tijd, die de server aangeeft, bepaalt wie het artikel het eerst heeft besteld.
6.4. Het is mogelijk om een artikel te reserveren. Gereserveerde artikelen houdt Van Gils Antiek maximaal 4 dagen vast. Na deze 4 dagen worden gereserveerde artikelen weer te koop aangeboden. Deze 4 dagen kunnen in overleg verlengd worden.
6.5 Wanneer in het bestelproces `betalen bij afhalen` wordt gekozen, wordt het artikel maximaal 4 dagen gereserveerd. Wanneer na 4 dagen het artikel niet is opgehaald en er geen afspraak is gemaakt voor het ophalen, vervalt de reservering.

Artikel 7 Betaling
7.1. Bij bestelling via de webshop ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling van Van Gils Antiek.
7.2. Betalingen in de webwinkel geschieden middels betaling door overschrijving of directe betaling via iDEAL of Bancontact. Bij ophalen is ook mogelijk contant te betalen (biljetten van €200 en €500 worden niet geaccepteerd) of met een pintransactie. Bij ophalen is het bij Van Gils Antiek niet mogelijk te betalen middels direct overmaken (overmaking via telefoon/laptop).
7.3. Zodra de betaling ontvangen is kan het artikel worden opgehaald, verstuurd of bezorgd volgens afspraak. Artikelen kunnen niet verzonden of opgehaald worden als de betaling niet ontvangen is (zie artikel 7.2 voor de mogelijkheden om te betalen).

Artikel 8 Verzending algemeen
8.1. De artikelen blijven eigendom van Van Gils Antiek tot de klant aan alle betalingsvoorwaarden heeft voldaan.
8.2. Alle zendingen worden standaard aangetekend met verzekering verzonden. Van Gils Antiek verzendt de artikelen uitsluitend met PostNL. De verzendkosten worden bij bestelling aangegeven. Eventuele schade aan uw pakket dient u zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 5 werkdagen, aan Van Gils Antiek te melden. We verzoeken u in dat geval om foto`s te maken van de beschadigde verpakking en het beschadigde artikel om de afhandeling van de schade door PostNL zo goed mogelijk te laten verlopen.
8.3. Indien door de grootte van de artikelen (zoals meubels) verzenden niet mogelijk is kunnen wij ze laten bezorgen. Voor bezorging wordt een vast tarief gerekend. Bezorgkosten worden niet vergoed in geval van retourneren.
8.4. De door Van Gils Antiek opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
8.5. Van Gils Antiek streeft ernaar bestellingen, die met PostNL kunnen worden verzonden, na betaling uiterlijk binnen 3 werkdagen voor verzending aan te bieden. Voor bestellingen die moeten worden bezorgd, streeft Van Gils Antiek naar een levertijd van uiterlijk 3 weken.
8.6. Van Gils Antiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, vertraging en/of beschadiging van artikelen tijdens een verzending.

Artikel 9 Retourneren
9.1. Als koper kunt u, uitsluitend bij koop op afstand, binnen 14 dagen (gerekend vanaf de eerste dag na de bezorging) uw bestelling terugsturen.
9.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat Van Gils Antiek binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per email of telefoon op de hoogte is gesteld via een verzoek tot retournering. Eventueel kunt u gebruik maken van het modelformulier voor ontbinding van de koop van ACM. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de artikelgegevens. Nadat de retourzending per e-mail is geaccepteerd en bevestigd, heeft de klant 14 dagen om ervoor te zorgen dat het artikel retour gezonden dan wel terugbezorgd wordt. Eventuele verzendkosten of bezorgkosten van het terugsturen zijn voor rekening van de klant. Niet aangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.
9.3. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.
9.4. De kosten en het risico van de retourzending (verzendkosten of bezorgkosten) zijn voor rekening van de koper.
9.5. Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 14 dagen, teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat retour is ontvangen door Van Gils Antiek. Eventuele verzendkosten (met PostNL) van het heen zenden worden ook vergoed; bezorgkosten van bijvoorbeeld meubelen worden niet vergoed. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Van Gils Antiek schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Van Gils Antiek de klant hiervan in kennis stellen. Van Gils Antiek heeft het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de artikelen door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 10 Privacy beleid
Van Gils Antiek respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant. Zie onze Privacy Verklaring voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we hierin aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1. Van Gils Antiek is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Van Gils Antiek niet te voorzien gebrek.
12.2. Wij verpakken onze artikelen zorgvuldig voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
12.3. Van Gils Antiek verkoopt antieke originele items en geen replica’s (tenzij uitdrukkelijk vermeld). Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen en restauraties aanwezig zijn. De oude en doorleefde uitstraling is een uniek sfeerbepalend element van de aangeboden meubelen en andere items. De meubelen en andere artikelen kunnen vooraf worden bezichtigd worden. Van Gils Antiek geeft geen garanties achteraf.
12.4. De meubelen worden gecontroleerd en zo nodig behandeld tegen bijvoorbeeld houtworm. Van Gils Antiek kan geen garantie geven dat de meubelen houtwormvrij blijven en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het artikel en de gevolgschade hierdoor.
12.5. Hout is een natuurproduct en werkt altijd. Dit betekent dat onder invloed van wisselende temperaturen en vochtgehaltes kiertjes en scheurtjes kunnen ontstaan en dat daardoor houtverbindingen los kunnen gaan. Van Gils Antiek is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout.

Hebt u vragen? Wij beantwoorden ze graag!
Wilbert van Gils
Van Gils Antiek
06-11143011
info@vangilsantiek.nl

Voor Van Gils Antiek is het heel belangrijk dat u als klant tevreden bent met uw aankoop. Mocht u niet tevreden zijn, dan horen we dat graag. We zullen samen met u naar een oplossing zoeken.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 Van Gils Antiek | sitemap | rss